Nämnder

I nämnderna sitter förtroendevalda utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Bolag

Kommunen äger ett visst antal bolag. Bolagen är samlade under moderbolaget Piteå Kommunföretag AB (PIKAB) Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera.

Ovan är ett urval,

Övrigt

Här hittar du exempel stiftelser, arbetsgrupper i kommunen.

Ovan är ett urval,

Råd

Piteå kommun har ett antal råd för intresseorganisationer till vilka både politiker och ledamöter från intresseorganisationerna är valda. Råden sammanträder 4-6 gånger per år.

Revisorer

Lekmannarevisorer

Fackliga/administativa bolagsrepresentanter

Fackliga samt administrativa tjänstemän i bolag

Partier