Nämnder

I nämnderna sitter förtroendevalda utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Råd

Piteå kommun har ett antal råd för intresseorganisationer till vilka både politiker och ledamöter från intresseorganisationerna är valda. Råden sammanträder 4-6 gånger per år.

Revisorer

Lekmannarevisorer

Fackliga/administativa bolagsrepresentanter

Fackliga samt administrativa tjänstemän i bolag

Partier